Choose language:
Winkelwagen
GEEN ARTIKELEN
Winkelwagen

 

 

ONLINE BESTELLEN

BETALEN

VERZENDEN

RETOURNEREN

KLACHTENAFHANDELING

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY

 

 

PARADISOWINKEL.NL is de enige echte webwinkel van Paradiso. De realisatie en verkoop is in samenwerking met programmeurs, ontwerpers, kunstenaars, muzikanten en diverse merken.

 

Eén van de doelstellingen van Paradiso is altijd geweest dat we meer bieden dan popconcerten, dat we grenzen verkennen van (pop-)cultuur en dat we ruimte geven aan bijzondere initiatieven. Dat betekent dat we eigenzinnig zijn en een podium bieden aan alles wat wij denken dat belangrijk en interessant is.

 

 

PARADISOWINKEL.NL

Weteringschans 6

1017 SG Amsterdam

www.paradisowinkel.nl

 

KVK-nummer: 33250395

BTW-nummer: NL0029.58.089.B01

 

T. 0031 20 626 4521

E. winkel@paradiso.nl

 

 

 


 

ONLINE BESTELLEN

Je selecteert een categorie waarin je wilt rondkijken. Wil je meer gedetailleerde info over een product, klik op de foto en er verschijnen meerdere foto’s van het product en een beschrijving. Als je een product wilt bestellen klik dan op ‘voeg toe aan winkelwagen’ bij het desbetreffende product. Op deze wijze kan je meerdere producten in het winkelmandje plaatsen. Om af te rekenen ga je naar de pagina van de winkelwagen waar je de bestelling kan bevestigen om te gaan afrekenen. Hier vul je je naam en adres gegevens in en kies je de manier waarop je wil betalen. Nadat de betaling is voldaan wordt de bestelling verstuurd en ontvang je binnen enkele ogenblikken een orderbevestiging per e-mail.

 

 

 


 

BETALEN

Zodra je bij de kassa komt, heb je de keuze uit de onderstaande betaalmethoden:

 

IDEAL

Met IDEAL kan je vertrouwd, veilig, makkelijk en snel afrekenen in je eigen vertrouwde internet betaalomgeving met de specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Toegang tot internetbankieren bij een van de deelnemende banken (ABN AMRO, Rabobank, SNS Bank, ASN Bank, Friesland Bank, ING, SNS Regio Bank, Triodos Bank, Van Lanschot en Krab bank) is voldoende om gebruik te kunnen maken van IDEAL.

 

Credit Card

Je kan met Visa, MasterCard en American Express betalen. Tijdens het afrekenen kan je zelf kiezen met welke credit card je wilt betalen.

 

 

 


 

VERZENDEN

PARADISOWINKEL.NL levert wereldwijd en maakt gebruik van de diensten van PostNL en TNT Post International. De bestellingen worden elke donderdag verstuurd. Voor bestellingen binnen Nederland geldt: voor donderdag besteld, voor zondag in huis. Deze levertijd is niet geldig voor de kleding. De levertijd van de kleding binnen Nederland is gemiddeld 10 dagen. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden. Als de bestelling lichter is dan 100 gram en door de brievenbus past, wordt het in een envelop verstuurd. Zo niet, dan wordt er gebruik gemaakt van de pakketten service.

 

Track & Trace

Alle pakketten zijn traceerbaar. Brievenbuspost enveloppen zijn niet traceerbaar.

 

Verzendkosten

De verzendkosten binnen Nederland, voor bestellingen die door de brievenbus passen bedragen 1,00 euro tot 100 gram (brievenbuspost), 4,00 euro tot 500 gram (brievenbuspakketje) en 6,95 euro voor alles boven de 500 gram dat niet door de brievenbus past (reguliere pakketten). Voor verzending naar het buitenland wordt per land -afhankelijk van het gewicht- een ander tarief berekend.

 

 

 


 

RETOURNEREN

Als je een product wil retourneren, moet dit direct na ontvangst van de bestelling gemeld worden via een e-mail. Je kan de bestelling binnen zeven dagen terugsturen in de originele verpakking en ongebruikt, volgens de wet ter bescherming van de consument. Na ontvangst van het pakket maken we jou het geld per bank over. De verzendkosten voor retouren worden niet door ons vergoed.

 

Retourzendingen stuur je naar:

PARADISOWINKEL.NL

Weteringschans 6-8

1017 SG Amsterdam

 

 

 


 

KLACHTENAFHANDELING

Heb je klachten, stuur dan een mail naar: winkel@paradiso.nl. Je kan natuurlijk ook bellen. We zijn tijdens kantoor uren op donderdag te bereiken op 020-6264521. Wil je liever per brief contact met ons hebben? Stuur deze dan naar Weteringschans 6-8, 1017 SG Amsterdam. Wij zullen ongeacht de manier van hoe je ons benadert binnen twee weken inhoudelijk ingaan op je klacht. Het snelste resultaat boek je door ons via e-mail te benaderen.

 

 

 


 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Verkoper

Onder Verkoper wordt ‘Paradiso’ verstaan. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, met KVK-nummer 33250395.

 

Klant

Onder 'Klant' wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via www.paradisowinkel.nl een bestelling plaatst.

 

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop www.paradisowinkel.nl of www.paradisowinkel.com.

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

PARADISOWINKEL.NL behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.

De klant en PARADISOWINKEL.NL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden.

De elektronische bestanden van PARADISOWINKEL.NL gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

 

Aanbod

Informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door PARADISOWINKEL.NL met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PARADISOWINKEL.NL garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal PARADISOWINKEL.NL passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

PARADISOWINKEL.NL kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Prijzen en Betalingen

Alle door PARADISOWINKEL.NL vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

PARADISOWINKEL.NL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

De hoogte van de verzendkosten worden bij betalingen per product vermeld.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

Bestellingen via PARADISOWINKEL.NL kunnen op de volgende manieren worden betaald: directe betaling via IDEAL of Credit Card.

 

Verzendkosten

Verzendkosten binnen Nederland: pakketen (alles boven de 500 gram) 6,95 euro en voor bestellingen die door de brievenbus passen tot 100 gram 0,60 euro, tot 150 gram 2,00 euro, tot 250 gram 2,50 euro, tot 500 gram 3,50 euro. Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend.

Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

 

Levering

PARADISOWINKEL.NL levert wereldwijd en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL en TNT Post International.

De bestellingen worden elke donderdag verstuurd. Voor bestellingen binnen Nederland geldt: voor donderdag besteld, voor zondag in huis. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

De bovengenoemde levertijd is niet geldig voor de kleding. De levertijd van de kleding binnen Nederland is gemiddeld 10 dagen.

Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

PARADISOWINKEL.NL is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door PARADISOWINKEL.NL bekostigd.

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan PARADISOWINKEL.NL zijn voor rekening van de klant.

 

Retour

Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 7 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug gestuurd worden naar PARADISOWINKEL.NLl. Deze termijn geldt niet voor orders uit het buitenland.

Het totaalbedrag van de order wordt nadat het hierboven genoemde proces goed is verlopen, terug gestort op de bankrekening van de klant.

PARADISOWINKEL.NL behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

 

Intellectueel eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij PARADISOWINKEL.NL of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.

 

Overmacht

Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Schadevergoeding

PARADISOWINKEL.NL kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico’s liggen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

 

 

 


 

PRIVACY

Dit is de website van Stichting Paradiso Amsterdam

Weteringschans 6-8

1017 SG Amsterdam

Ons KVK-nummer 33250395

 

Persoonsgegevens

De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door PARADISOWINKEL.NL vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop

- Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief.

 

Het gebruik van cookies

PARADISOWINKEL.NL maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

 

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Als u ons uw postadres via het web meedeelt zal u alleen die informatie of bestellingen ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Als u ons uw telefoonnummer via het web meedeelt zal u alleen door ons bedrijf telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt zal u alleen e-mails van ons bedrijf ontvangen als dit nodig is om u te informeren over die vragen of bestellingen die u aangevraagd hebt.